Landelijk jaarthema

Een altijd aanwezige, altijd doorgaande, maar eens eindigende zaak vormt dit jaar het onderwerp van het jaarthema. Tijd. Een van de meest onbegrepen mysteries die de mens al eeuwen bezighoudt. Een mysterie dat nooit ten volle doorgrond zal worden. Een zaak van groot belang, ja, van levensbelang.

Hoe brengen wij namelijk de ons gegeven tijd door? In het besef dat wij eens verantwoording af zullen moeten leggen van de besteding van elke minuut tijd die wij gekregen hebben? Of denken we daar niet aan? Bij de behandeling van het jaarthema hopen we in zes lezingen en vier artikelen wat bewuster stil te staan bij de tijd en de besteding daarvan. In de hierna volgende uitwerkingen is te lezen wat de onderwerpen van de lezingen en artikelen zijn en welke vragen hierbij aan de sprekers en scribenten meegegeven zijn.

Zoals de meeste zaken eens ophouden te bestaan, houdt ook de tijd eens op te bestaan. Dat zal zijn op de jongste dag. Wánneer die dag zal zijn, weet niemand dan God alleen. Dát die dag zal komen, blijkt zeer duidelijk uit Gods Woord. De dag waarop de goddelozen met ziel en lichaam hun eeuwige woonplaats, de gewesten der rampzaligheid, zullen betrekken. Maar die dag, voor de goddelozen zo verschrikkelijk, zal voor de rechtvaardigen de meest blijde dag zijn. De dag waarop zij, hun lichaam en ziel weder verenigd zijnde, opgenomen zullen worden in eeuwige heerlijkheid. Een ongekend groot verschil. Eeuwig leven of eeuwig dood. Waar zal dan uw en jouw woonplaats zijn?

Bestuur

Voorzitter: Cornelis Fokker
Tweede Voorzitter Harmen Veerman
Secretaris: Martijn van den Brink
Commissiefunctionaris: Teus van Schaik
Penningmeester: Lizanne Both
Administrateur: Ine Schilder
PR- en Promotiefunctionaris: Jannie de Jong
Bestuursadviseur: Dhr. C. Schouten

Adviseurs

Ir. A.C. van Bochove
Ds. B. J. van Boven
Dhr. L.M.P. Scholten
Ds. A. van Voorden
Drs. P.A. Zevenbergen
Ds. Th.L. Zwartbol

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Het Congres met een dag vullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; de fietstocht en landelijke informele activiteiten geven vorm aan de pijlers bezinning en vriendschap. Hierbij probeert het LB ook handvatten aan te reiken voor verdieping op specifieke studiegerichte gebieden. Op de genoemde NJV en VJV wordt naast vergaderd en gestemd, ook tijd gemaakt voor lezingen. Daarnaast zijn er de interkringavonden, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder belegt het bestuur jaarlijks een gezamenlijke avond met onze zustervereniging Depositum Custodi en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.

Jaarplanning



Datum/Tijd Activiteit Spreker
28-11-2018
19:30 - 22:00
Landelijke Informele Avond
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle Overijssel
27-12-2018
09:30 - 17:30
Congres
De Hoeksteen (GGiN), Barneveld

C.S.L. Janse
Leven in de schepping Gebruik en misbruik

Dr. R. Seldenrijk
Puur natuur of uiterste perfectie Maakbaarheid en transhumanisme in Bijbels licht

12-02-2019
19:30 - 22:00
Symposium
Paasbergschool, Ede Gelderland
19-02-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond
Benedenzaal Winterdijk, Gouda

Dhr. L. van der Tang
Stromen van zegen De Grote Opwekking in Engeland

22-03-2019
19:30 - 22:00
Landelijke Muziek Avond

m.m.v. leden Solidamentum

06-04-2019
09:30 - 17:00
Voorjaarsvergadering (!)

Datum is nog niet vastgesteld

09-05-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Zwolle
Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle

Dhr. K. van Dijk
Omgaan met vloeken Misbruikt geenszins de naam des Heeren