Visie & missie

Visie

Het doel van studentenvereniging Solidamentum is om reformatorische studenten een thuisbasis te bieden.  Als reformatorische  student  sta je  midden  in  een  maatschappij  waarin  je  geconfronteerd wordt  met seculiere  wetenschap  en  praktijk.  Daarom  heeft  Solidamentum  één  van  haar  pijlers gericht  op  bezinning.    Dit  houdt  in  dat  onderzoek  naar  Gods  Woord en  de  geschriften  van  oud-  en kerkvaders richtinggevend is bij het zoeken naar antwoorden op studie- en geloofsvragen. De andere pijler  is  vriendschap.  Centraal  in  deze  pijler  is  dat  vriendschappelijke  banden  ruimte  geven  voor vertrouwelijke gesprekken over fundamentele vragen.

Missie

Het landelijk bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op dat op de Najaarsvergadering (NJV) wordt gepresenteerd aan de leden. Op de Voorjaarsvergadering (VJV) worden beslissingen naar aanleiding van het beleid ter stemming gebracht. Het bestuur draagt zorg voor het kringoverstijgende beleid. Denk hierbij aan zaken als bevorderen van studiegerichtheid, het financiële beleid, het bevorderen van de onderlinge band tussen kringen en het onderhouden van externe relaties van de vereniging. De Raad van Commissarisen adviseert het bestuur hierbij in identiteitsgebonden zaken.

Solidamentum: de plek waar plezier en betrokkenheid naar elkaar toe centraal staan. Daarnaast is verdieping in het christelijk geloof een onmisbare pijler!

Gerco

Lid

Download onze grondslag