Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO, HBO of MBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft! Heb je vragen? Dan staan Janna en Carlo van de PR voor je klaar. Stuur gerust een appje naar 06-16314042 (Janna) of 06-20484078 (Carlo) en ze vertellen je graag meer!

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

 Kringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

Het programma van een doorsnee kringavond ziet er als volgt uit:

19:30 Opening
19:45 Lezing
20:30 Pauze
21:00 Discussie in groepjes
21:30 Plenaire discussie
22:00 Sluiting

  Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een (Bijbels) thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen van aankomende jaar zijn:

  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis (aspirant-leden)
  • Het Bijbelboek Openbaring
  • Wijsheid (op basis van het Bijbelboek Spreuken)
  • Belijdenissen van Augustinus
  • C.S. Lewis

Klik op bovenstaande foto voor meer foto’s van onze kring!

 

Aanstaande activiteiten

Datum/Tijd Activiteit Spreker
23-05-2024
19:30 - 22:00
Informele activiteit 4 | Brusjesavond
28-05-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 13
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg, Gouda

Ds. A. Verschuure
Geen tijd - Tot in eeuwigheid

18-06-2024
19:30 - 22:00
Afsluitende avond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda

Zie onderaan voor de hele jaarplanning

 

 Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn de veiling,  sportieve activiteiten zoals een voet- of volleybaltoernooi, de strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden (zowel op kringniveau als landelijk), waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

  Kringkoor Soli Voces Aureae

De Bijbel leert ons dat het belangrijk is om God te loven: ‘Het is goed dat men den HEERE love en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste’ (Ps. 92:2). Tot dit doel is er het afgelopen jaar een koor opgericht. De naam van het Soli-koor is ‘Soli Voces Aureae’, wat afgekort kan worden tot SVA. Deze Latijnse term staat voor ‘Alleen Gouden Stemmen’.

Naast het bezinnende aspect van het koor, worden de zangkwaliteiten van Soli’ers op een gezellige manier bevorderd. Inzet is belangrijker dan kwaliteit, maar wordt er wel geprobeerd om langzaam maar zeker ook moeilijkere stukken te oefenen. De organisatie van het koor wordt door geregeld door de KoorCie. Deze commissie zal rond de KMA nauw samenwerken met de MuCie, aangezien het SVA daar haar liederen ten gehore zal brengen.

Jaarthema

‘Een bestemden tijd’

‘Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.’ (Prediker 3:1)

Alles in ons leven is gebonden aan tijd. Prediker 3 noemt allerlei tijden, zoals een tijd voor geboorte en sterven, voor vrede en oorlog, voor spreken en zwijgen. Hoe komen deze tijden tot uiting in ons leven? Wanneer is het beter om te spreken dan wel te zwijgen, wanneer is het de tijd om te zoeken dan wel verloren te laten gaan?  

In onze studententijd hebben we allemaal in meer of mindere mate te maken met de seculiere samenleving om ons heen . Zo ontstaan vraagstukken die terug te leiden zijn naar zaken die in Prediker 3 beschreven worden. In het jaarthema ‘Een bestemden tijd’ worden verschillende van deze onderwerpen belicht, overdacht en uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan ‘Een tijd om te bouwen – De maakbaarheid van de samenleving’, waar de maakbaarheidsgedachte in de huidige maatschappij onder de loep wordt genomen. Maar ook dichter bij huis, in de christelijke wereld, bestaan kwesties waar in dit hoofdstuk over geschreven wordt. Hier zullen dit jaar ook verschillende lezingen aan gewijd worden, bijvoorbeeld ‘Een tijd om lief te hebben – Oecumene in de christelijke wereld’.

Zo heeft dit jaarthema een zeer breed spectrum aan onderwerpen die aan bod komen, maar deze thema’s worden tegelijkertijd allemaal gebonden aan hetzelfde Bijbelhoofdstuk.

In de kanttekening bij het eerste vers staat : ‘Dat is, alle zaken en handelingen dezer wereld zijn veranderlijk en verscheidenen verwisselingen over en wederover onderworpen, die God alleen regeert, en die van geen mens vervroegd of verhaast kunnen worden. Uit deze veranderlijkheid blijkt klaarlijk, dat men in dit wankelbare leven de ware gelukzaligheid niet zoeken moet.’  We worden er hier dus op gewezen dat de mens allerlei tijden in zijn leven kent, maar dat God  het leven regeert en Zijn raadsplan volvoert. Uit de veranderlijkheid der tijden kunnen we leren dat we in deze wereld de zaligheid niet zoeken moeten.  Deze zaligheid moeten we alleen bij God zoeken, want Hij verandert niet. ‘Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven, en zij alle zullen als een kleed verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. Maar Gij zijt dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.’ (Psalm 102:27-28)  

Locaties

We komen bijeen op drie vaste locaties:

Benedenzaal Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal of vergaderzaal GGiN Oranjekerk, Stationsplein 17, Gouda
Bovenzaal GGiN Rehobôthkerk, Gerbrandyweg 12, Gouda

 
V.l.n.r. Carlo Verleun, Dienke Ploeg, Matthijs de Zeeuw, Francine Hogenhout, Harm Jan van Holst, Janna Bremmer en Ruben Slingerland

Bestuur en mentoren

Praeses (voorzitter) Harm Jan van Holst
Abactis (1e secretaris) Ruben Slingerland
Vice Abactis (2e secretaris) Francine Hogenhout
Quaestor (penningmeester) Matthijs de Zeeuw
Assessor (commissiefunctionaris) Dienke Ploeg
Publicus Relator (PR- en promotiefunctionaris) Janna Bremmer
Publicus Relator (PR- en promotiefunctionaris) Carlo Verleun
Kringmentor Dhr. J. Nuijt
Kringmentor Dhr. I. Verhelst

 

Inschrijven nieuwsbrief kring Gouda

Meer weten?

Geef hier vrijblijvend je naam en e-mailadres op om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van kring Gouda!


Jaarplanning

Voor vragen kun je contact opnemen met gouda@solidamentum.nl.
Datum/Tijd Activiteit Spreker
23-05-2024
19:30 - 22:00
Informele activiteit 4 | Brusjesavond
28-05-2024
19:30 - 22:00
Kringavond 13
Bovenzaal GGiN Gerbrandyweg, Gouda

Ds. A. Verschuure
Geen tijd - Tot in eeuwigheid

18-06-2024
19:30 - 22:00
Afsluitende avond
Benedenzaal Huize Winterdijk, Gouda
25-06-2024
17:30 - 22:00
BBQ
28-06-2024
16:00 - 22:00
Landelijke Afsluitende Avond
27-08-2024
14:00 - 22:00
Introductiedag & Kringavond 1

Lector nog niet bekend

V.l.n.r. Ruben Slingerland, Francine Hogenhout, Matthijs de Zeeuw, Janna Bremmer, Harm Jan van Holst, Dienke Ploeg en Carlo Verleun.