Introductie

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO, HBO of MBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft!

Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

KringavondKringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

De indeling van een kringavond ziet er als volgt uit:

19.30 uur Opening
19.45 uur Lezing
20.30 uur Pauze
20.50 uur Groepsdiscussie
21.25 uur Plenaire discussie
22.00 uur Sluiting

Informele activiteit Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn debatavonden, sportieve activiteiten zoals een volleybaltoernooi of strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

Vergadering Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen die het aankomende jaar hopen te draaien zijn:

  • De Dordtse Leerregels
  • De redelijke godsdienst van ds. W. à Brakel
  • Het Bijbelboek Openbaring
  • De dood ontmaskerd van ds. K. Exalto
  • Verschillende (christelijke) filosofen (filosofiestudiekring)

Bestuur en mentoren

Voorzitter Jaap Theunisse
Eerste Secretaris Robert van de Velde
Tweede Secretaris Pieter Bremmer
Penningmeester Dirk den Hoedt
Commissiefunctionaris Nienke van der Tang
PR- en Promotiefunctionaris Anne-Ruth Roodhorst
PR- en Promotiefunctionaris Annelien van der Spek
Kringmentor Dhr. J. Nuijt
Kringmentor Dhr. I. Verhelst

 

Jaarthema

‘De fontein des heils’ 

Dit jaarthema is ontleend aan een zinsnede uit de berijmde psalm 19 vers 5: “Zij opent een fontein, van heil dat nooit vergaat” en uit de verzen uit Jesaja 12:2 en 3: “Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;”

De Heere HEERE is de schrijver persoonlijk tot heil geworden en hij mag met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. Dat is volgens de kanttekening het “verheugen gelijk die doen die grote dorst hebben, water vinden om hun dorst te lessen uit de prediking van het Heilig Evangelie, in dewelke de zaligheid door Christus verworven, verkondigd wordt”. We kunnen de fontein des heils dus zien als (de prediking van) het Evangelie. Het Evangelie staat vol met praktische en geestelijke lessen en vormt daarmee een onuitputtelijke fontein.

Het jaarthema is uitgewerkt in lezingen waarin lessen uit deze heilsfontein naar boven komen. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende twee hoofdvragen:

Vraag 1: Welke fontein stroomt hier?

De eerste hoofdvraag is een brede vraag. Naast de heilsfontein zijn er in figuurlijke zin meer fonteinen. Denk bijvoorbeeld aan een onreine fontein bij een lezing over de veranderende seksuele moraal. Deze vraag is dus een algemene vraag over het hoofdonderwerp van de lezing.

Vraag 2: Wat is de boodschap vanuit de heilsfontein?

De tweede hoofdvraag is een toepassende vraag. In elke lezing wordt een tweeslag gemaakt tussen het onderwerp en de Bijbelse boodschap aangaande het onderwerp. Deze vraag belicht daarmee de Bijbelse visie op het onderwerp.

Locaties

We hebben vier vaste vergaderlocaties:

Benedenzaal Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Bovenzaal Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12/14, Gouda

Huize Winterdijk

Kerkzaal Stationsplein

Kerkzaal Gerbrandyweg

JaarplanningDatum/Tijd Activiteit Spreker
29-08-2019
14:30 - 22:00
Introductiedag Gouda
Kerkzaal Stationsplein en Huize Winterdijk, Gouda

Dhr. G. Slootweg
Brief aan Diognetus

01-11-2019
19:30 - 22:00
Interkringavond Ede

J. Schipaanboord
Kerk in Oost-Europa