Welkom op Solidamentum kring Gouda!

Je studententijd is meer dan de tijd waarin je studeert. Het is de tijd waarin je je voorbereidt op je rol in de maatschappij. Een tijd waarin je ook belangrijke keuzes maakt, waarin je tegen vragen aanloopt. Het is bijzonder waardevol om je in deze tijd met medestudenten te verdiepen in zaken die er écht toe doen – maar ook om naast deze bezinning vriendschappen op te doen die een leven lang mee kunnen gaan.

In het centraal gelegen Gouda vind je deze combinatie op Solidamentum. Studenten uit de omgeving, maar ook uit Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht (en nog wel verder) vormen samen deze grote stabiele kring met ongeveer 70 leden. De activiteiten worden vóór en dóór onze leden georganiseerd en sluiten aan bij onze twee pijlers: vriendschap en bezinning.

Ga je aan het WO, HBO of MBO studeren en vind je vriendschap en bezinning in je studententijd ook belangrijk? Kom eens langs tijdens een van onze activiteiten, maak kennis met ons en ontdek wat de vereniging jou te bieden heeft! Heb je vragen? Dan staan Dienke en Francine van de PR voor je klaar. Stuur gerust een appje naar 06-37304608 (Dienke) of 06-53141121 (Francine) en ze vertellen je graag meer

Activiteiten

Het hele kringjaar door organiseren we verschillende soorten activiteiten, waarin de pijlers ‘vriendschap’ en ‘bezinning’ naar voren komen.

 Kringavonden

De kringavonden vormen eigenlijk het hart van de vereniging. Tijdens deze twaalf ‘formele’ avonden komen we bij elkaar om te luisteren naar een lezing en daarover in discussie te gaan met elkaar. De lezingen worden verzorgd door zowel externe sprekers als interne sprekers. In de lezingen behandelen zij een (deel)onderwerp van het jaarthema.

Het programma van een doorsnee kringavond ziet er als volgt uit:

19:30 Opening
19:45 Lezing
20:30 Pauze
21:00 Discussie in groepjes
21:30 Plenaire discussie
22:00 Sluiting

  Studiekringen

Naast de kringavonden met alle leden van de vereniging, komen we ook in kleinere groepjes bij elkaar op studiekringen. Tijdens de studiekringavonden bespreken we met circa acht leden een (Bijbels) thema of een (Bijbel)boek. Onze leden ervaren het als waardevol om zich zo met elkaar te verdiepen in thema’s die hen raken en gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die leven. Ook bevorderen deze studiekringen de onderlinge band.

De onderwerpen van de studiekringen van aankomende jaar zijn:

  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis (aspirant-leden)
  • Het Bijbelboek Job
  • De kleine profeten
  • Zien op Jezus (Isaac Ambrosius)
  • Eusebius’ Kerkgeschiedenis
  • Tradities

Klik op bovenstaande foto voor meer foto’s van onze kring!

 

Aanstaande activiteiten

Datum/Tijd Activiteit Spreker
07-06-2023
18:45 - 21:15
GoedeDoelenAvond
13-06-2023
19:30 - 22:00
Afsluitende avond
21-06-2023
17:30 - 22:00
BBQ

Zie onderaan voor de hele jaarplanning

 

 Informele activiteiten

Naast de formele avonden organiseren we ook informele avonden. Deze avonden zijn meer gericht op het opbouwen en onderhouden van de onderlinge contacten. Voorbeelden zijn de veiling,  sportieve activiteiten zoals een voet- of volleybaltoernooi, de strandwandeling, de New Year’s Meeting waarop we de aspirant-leden als nieuwe leden verwelkomen en de muziekavonden (zowel op kringniveau als landelijk), waarop we stukken uitvoeren die we in groepjes hebben ingestudeerd.

  Kringkoor Soli Voces Aureae

De Bijbel leert ons dat het belangrijk is om God te loven: ‘Het is goed dat men den HEERE love en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste’ (Ps. 92:2). Tot dit doel is er het afgelopen jaar een koor opgericht. De naam van het Soli-koor is ‘Soli Voces Aureae’, wat afgekort kan worden tot SVA. Deze Latijnse term staat voor ‘Alleen Gouden Stemmen’.

Naast het bezinnende aspect van het koor, worden de zangkwaliteiten van Soli’ers op een gezellige manier bevorderd. Inzet is belangrijker dan kwaliteit, maar wordt er wel geprobeerd om langzaam maar zeker ook moeilijkere stukken te oefenen. De organisatie van het koor wordt door geregeld door de KoorCie. Deze commissie zal rond de KMA nauw samenwerken met de MuCie, aangezien het SVA daar haar liederen ten gehore zal brengen.

Jaarthema

Jeruzalem, de stad Gods

Een lied Hammaäloth’. Je hebt dit zinnetje wellicht al vele malen gehoord wanneer er uit de Psalmen gelezen werd. Je kunt het vinden in Psalm 120 tot 134, waar het Hebreeuwse woord ‘Hammaäloth’ onvertaald is gelaten. In het Nederlands betekent het zoiets als ‘opgang’. Velen zien bovengenoemde psalmen als zogenaamde pelgrimspsalmen. Naar Mozes’ wet waren de Joden verplicht om elk jaar de drie grote feesten – Pesach, Wekenfeest en Loofhuttenfeest – bij te wonen, wat we kunnen lezen in Leviticus 23. Tijdens de intocht in Jeruzalem, maar ook al onderweg, zongen de pelgrims van de liederen Hammaäloth. De pelgrims gingen letterlijk ‘op’, omdat Jeruzalem op de berg Sion ligt. Dit lezen we ook in Psalm 121: ”Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.”

Een andere betekenis van het woord Hammaäloth is ‘treden’. Daarmee zouden de pelgrimspsalmen ook trappenliederen genoemd kunnen worden: psalmen die gezongen werden tijdens het beklimmen van de berg Sion. Tijdens het betreden van de stad zong men vervolgens Psalm 122: ”Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in. Daar staan o Godsstad onze voeten!”

Nu denk je misschien: interessant, maar wat doet dit in de introductie van een themabundel? Dit jaar bestaat de staat Israël 75 jaar! Daarom hopen we met elkaar na te denken over een jaarthema dat hierop aansluit: ‘Jeruzalem, de stad Gods’.

Jeruzalem is ook anno 2022 een belangrijke stad. Treffend is de profetie van Zacharia: “En het zal te dien dage geschieden dat Ik (de HEERE) Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken; allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen” (Zach. 12:3).

De Heere bouwt ook het geestelijke Jeruzalem. Gods kinderen, die een nieuw hart hebben en door het geloof deel hebben aan Christus, worden vergeleken bij een stad. Paulus schrijft in Hebreeën 12:22: “Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen”. Ook van deze levende Kerk mag gezegd worden dat zij wél gebouwd is.

Als studenten zijn we ook op reis, op levensreis, net als iedereen in dit leven. De Christinnereis is een boek dat de levensreis beschrijft van iemand die op weg is naar het hemelse Jeruzalem. Dit is het onderwerp van ons introductielezing en daarmee de start van het kringjaar. Hierna willen we allerlei onderwerpen rondom het jaarthema aan bod laten komen, totdat we aan het eind van het jaar afsluiten met de lezing over het geestelijke Sion en de persoonlijke boodschap voor ons allemaal.

In Psalm 87 wordt er gesproken over de poorten van Sion: ”De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jakobs” (vers 2). Het vers erna benoemt de ‘zeer heerlijke dingen’ over de stad Gods. Uiteindelijk zal ook van ons gezegd moeten worden wat er van Sion gezegd werd: ”Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen”. We hopen dat de lezingen daar ook toe gebruikt mogen worden.

Soli Deo gloria!

Locaties

We komen bijeen op drie vaste locaties:

Huize Winterdijk, Winterdijk 8, Gouda
Kerkzaal Stationsplein, Stationsplein 17, Gouda
Kerkzaal Gerbrandyweg, Gerbrandyweg 12, Gouda
Bestuur en mentoren

Voorzitter Jacob Molenaar
Eerste Secretaris Dieter Trouwborst
Tweede Secretaris Dianne Terlouw
Penningmeester Harm Jan van Holst
Commissiefunctionaris Joost Theunisse
PR- en Promotiefunctionaris Francine Hogenhout
PR- en Promotiefunctionaris Dienke Ploeg
Kringmentor Dhr. J. Nuijt
Kringmentor Dhr. I. Verhelst

 

Inschrijven nieuwsbrief kring Gouda

Meer weten?

Geef hier vrijblijvend je naam en e-mailadres op om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van kring Gouda!


Jaarplanning

Voor vragen kun je contact opnemen met gouda@solidamentum.nl.
Datum/Tijd Activiteit Spreker
07-06-2023
18:45 - 21:15
GoedeDoelenAvond
13-06-2023
19:30 - 22:00
Afsluitende avond
21-06-2023
17:30 - 22:00
BBQ
30-06-2023
18:00 - 22:00
Landelijke afsluitende avond