Visie & missie

Oorsprong

Solidamentum is op 3 november 1992 ontstaan uit de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten op Gereformeerde Grondslag (KLS). Sinds 2014 bestaat Solidamentum uit drie kringen, verdeeld over een groot gedeelte van Nederland: Ede, Gouda en Zwolle. Alle kringen hebben een zelfde structuur (kringavonden en studiekringen) met kleine verschillen en een eigen karakter. Iedere kring heeft een eigen kringbestuur (KB), dat verantwoordelijk is voor de planning van alle kringactiviteiten. Deze kringbesturen opereren samen onder één landelijk bestuur (LB). In totaal heeft Solidamentum ongeveer 200 leden.

Visie

Het doel van studentenvereniging Solidamentum is om reformatorische studenten een thuisbasis te bieden.  Als reformatorische  student  sta je  midden  in  een  maatschappij  waarin  je  geconfronteerd wordt  met seculiere  wetenschap  en  praktijk.  Daarom  heeft  Solidamentum  één  van  haar  pijlers gericht  op  bezinning.    Dit  houdt  in  dat  onderzoek  naar  Gods  Woord en  de  geschriften  van  oud-  en kerkvaders richtinggevend is bij het zoeken naar antwoorden op studie- en geloofsvragen. De andere pijler  is  vriendschap.  Centraal  in  deze  pijler  is  dat  vriendschappelijke  banden  ruimte  geven  voor vertrouwelijke gesprekken over fundamentele vragen.

Missie

Het landelijk bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op dat op de Najaarsvergadering (NJV) wordt gepresenteerd aan de leden. Op de Voorjaarsvergadering (VJV) worden beslissingen naar aanleiding van het beleid ter stemming gebracht. Het bestuur draagt zorg voor het kringoverstijgende beleid. Denk hierbij aan zaken als bevorderen van studiegerichtheid, het financiële beleid, het bevorderen van de onderlinge band tussen kringen en het onderhouden van externe relaties van de vereniging. De Raad van Commissarisen adviseert het bestuur hierbij in identiteitsgebonden zaken.

Landelijke activiteiten

Het LB heeft niet alleen een besturende functie, maar organiseert ook een aantal landelijke activiteiten. Het Congres met een dag vullend programma van lezingen, een forumdiscussie en gezamenlijke maaltijden; het Symposium met interessante workshops; de fietstocht en landelijke informele activiteiten geven vorm aan de pijlers bezinning en vriendschap. Hierbij probeert het LB ook handvatten aan te reiken voor verdieping op specifieke studiegerichte gebieden. Op de genoemde NJV en VJV wordt naast vergaderd en gestemd, ook tijd gemaakt voor lezingen. Daarnaast zijn er de interkringavonden, waarbij alle leden nadrukkelijk uitgenodigd zijn eens een kijkje te nemen bij een andere kring. Verder belegt het bestuur jaarlijks een gezamenlijke avond met onze zustervereniging Depositum Custodi en vieren we elke vijf jaar ons lustrum.