Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
08-12-2023
19:30 - 22:00

Locatie
LooHorst Landscaping B.V.

Categorieën


Het Licht der heidenen [Bijbelstudie]  | Een heerlijke boodschap voor volken die in duisternis wandelen

Op D.V. 8 december zal er weer een kringavond in Ede gehouden worden! Deze avond hoopt ons lid Gerrick Mouw een korte inleiding te geven, waarna we in groepjes een Bijbelgedeelte bestuderen. De avond wordt gehouden in het pand van Loohorst Landscaping B. V. in Ede en begint om 19.30. Deze avonden worden vaak als heel waardevol ervaren, dus van harte welkom!

De profeet Jesaja heeft veel geprofeteerd over de komst van Christus. Hij wordt daarom wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Met name vanaf hoofdstuk 40 spreekt hij aan een stuk door over de Messias Die zal komen. We lezen van Wie Hij is en wat Zijn werk is. Hij is gekomen om Zijn volk te verlossen. En dan lezen we in hoofdstuk 49 dat ‘Zijn volk’, het volk Israël ongehoorzaam zal zijn en niet zal wederkeren tot de Heere. Daarom zal Hij Zichzelf verheerlijken in andere volken. Zo is er zelfs voor de volken van verre nog een troostboodschap: de Heiland zal komen. Hij wordt genoemd ‘een Licht der heidenen’, tot aan de einden der aarde.  

Toen de profetie van Christus’ geboorte vervuld was, werd van Hem gezongen. In de tempel in Jeruzalem mocht Simeon Hem opnieuw noemen: ‘een Licht tot verlichting der heidenen’. Na de Pinksterdag begon de vervulling hiervan. Maar nog steeds worden er heidenen tot God bekeerd. Ook wij hadden Gods Woord niet gehad als deze heerlijke profetie er niet was geweest. Nu mag het Woord echter onder ons verkondigd worden. En wat doen wij er mee? Hoelang zal het Licht nog bij ons schijnen? Als wij niet geloven, zal de Heere Zijn Woord ook van ons wegnemen…  

Sprekersvragen

Tijdens de avond hopen we het antwoord op de volgende vragen te zoeken.

  1. In welke context staat Jesaja 49? 
  2. Wat is de rol van het volk Israël in dit hoofdstuk? Wat heeft dat ons te zeggen?
  3. Wat zegt dit hoofdstuk over Wie Christus is?  
  4. Wat betekent het voor ons dat Christus een Licht der heidenen genoemd wordt?  
  5. Komt de tekst uit dit hoofdstuk vaker terug in de Bijbel? In welk verband?  

Voorbereiding

De volgende bronnen zijn geschikt om je goed voor te bereiden op de lezing:

  • Jesaja 49:1-13
  • De Statenvertaling met kanttekeningen
  • Bijbelverklaring van Matthew Henry