Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
04-06-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


“Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.”

Deze avond is de open avond van Solidamentum Ede. Ben je geïnteresseerd, en wil je een kijkje nemen? Dit is je kans om onze prachtige vereniging te ‘proeven’. Binnenkort verschijnt hier de mogelijkheid om je aan te melden.

We hopen deze avond samen na te denken over: Het profetisch ambt van christenen.

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.

Kerkelijke ambtsdragers staan ten dienste van christenen, om die geestelijke ambtsdragers in hun ambten (profeet, priester, koning) aan te moedigen. Deze lezing staat in het kader van het profetisch ambt.
De publieke opinie staat haaks op Gods geopenbaarde wil en maakt een christen die het profetisch ambt serieus neemt, per definitie tegendraads. Profetie is een vrucht van de Heilige Geest. Rutherford zegt in zijn Catechismus dat Christus door Zijn Geest bewerkt dat wij God kennen, om een ander te leren en te vermanen (vr. 154). Ursinus schrijft in het Schatboek: “Dit is ons profetisch ambt: God en Zijn wil waarachtig kennen, en Hem daarna getrouw en standvastig ten overstaan van de wereld belijden, opdat Hij door ons geprezen worde, en velen tot Christus geleid worden” (1977, p. 242).
Christenen zijn door het geloof een lidmaat van Christus en daardoor ook Zijn zalving deelachtig, opdat zij Zijn Naam belijden. (HC 12, vr. 32). Wat betekent het voor het dagelijks leven om deze zalving deelachtig te zijn?

Ds. O.M. van der Tang hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat wordt binnen en buiten de gereformeerde theologie bedoeld met ‘profetie’? (begrippenkader)
  2. Wat houdt het profetisch ambt van de christenen in en hoe verschilt dit ambt aller gelovigen van het profetisch ambt van Christus?
  3. Waar ligt het evenwicht tussen het reageren op ethische verschuivingen en het elkaar vertellen dat Jezus de enige bron van troost is?
  4. Waarin verschilt de zalving tot het profetisch ambt van de roeping tot het preekambt?
  5. Studenten kunnen best assertief zijn. Wat heeft dit leerstuk voor ons te zeggen? Hoe kunnen we dit ambt serieus nemen als we Christus nog niet kennen? (Bileam, Saul, Nebukadnezar). Anderzijds: veel christenen worstelen met verlegenheid of schaamte, welke boodschap is er voor hen?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

  • A Brákel, W. (1973). Redelijke Godsdienst, deel 1. Utrecht: De Banier. Hoofdstuk 19, paragraaf XI, XIV, XVI, XXI-XXV.
  • Melis, P. (2005, 17 november). Het ambt aller gelovigen 2. De Saambinder, 3–4. Zie bit.ly/pr-ambt.