Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
19-05-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


‘Naar Uw Woord’ | Geloofszekerheid in Bijbels licht

In de 21e vraag van de Heidelbergse Catechismus staat de definitie van een waar geloof: ‘Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt.’ Vast vertrouwen is dus onlosmakelijk verbonden een waar geloof. Hoewel niet iedereen een even sterk geloof heeft, hebben alle gelovigen toch enige mate van zekerheid. Calvijn zegt hierover: ‘Want zodra de minste droppel van het geloof in onze harten is ingedruppeld, beginnen wij Gods vaderlijke aangezicht te zien. En al is het van verre, toch met een vaste blik’. Deze geloofszekerheid kenmerkt zich in het leven van een gelovige door twijfel en aanvechtingen en zal ook nooit volmaakt kunnen zijn door de strijd tegen het zondige vlees.

Hoewel alle gelovigen enige mate van zekerheid hebben in hun geloof, zijn er wel trappen of standen in de genade aan te wijzen. Johannes onderscheidt in zijn eerste zendbrief vier standen, namelijk zuigelingen, kinderen, jongelingen en vaders. Als God de mens bekeert dan maakt Hij van hem eerst een zuigeling. Naarmate de Geest hem verder leidt, ontvangt de mens een grotere geloofszekerheid en wordt de kennis van Christus en zichzelf vermeerdert.

Kortom er is al veel over dit onderwerp geschreven, zodat het de moeite waard is om de conclusie hiervan in een lezing te behandelen.

 

Vragen/stellingen
  1. Geloofszekerheid in het Woord
    • Wordt er in de bijbel gesproken over verschillende maten in geloofszekerheid?
    • Zijn er verschillen tussen hoe er nu en in het verleden gedacht werd over geloofszekerheid?
  2. De toepassing van geloofszekerheid
    • Hoe krijgen wij een zaligmakend geloof?
    • Hoe kunnen wij tot geloofszekerheid komen?