Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
15-09-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


De Koning van Gods Koninkrijk | Want Uw is het Koninkrijk

Onderwerp

Koningen, priesters en profeten uit het Oude Testament lieten in hun beroep iets zien over de komende Christus. Zoals profeten in naam des HEEREN tot het volk Israël spraken, heeft de Heere Jezus ons het Evangelie van het Koninkrijk van Zijn Vader verkondigd (Mark. 1:14). Zoals priesters in de tempel baden en offerden, heeft de Heere Jezus Zijn lichaam opgeofferd tot heiliging van degenen die geloven (Hebr. 10:10) en bidt Hij voor hen (1 Joh. 2:1). Zoals koningen regeerden over hun land en rechtvaardige wetten maakten, regeert de Heere Jezus op een rechtvaardige en zachtmoedige wijze als Koning over alle dingen en alle mensen, maar in het bijzonder over Zijn onderdanen (Ps. 45:5).
Dat de komende Christus het koninklijke ambt zou bekleden, wordt al geprofeteerd door de profeet Jeremia. “Zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik den David een rechtvaardige SPRUITE zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.”

In deze lezing gaat het over de Koning van dit Koninkrijk, specifiek over de regering en de bescherming van deze Koning. Wie belijdt dat de Heere Jezus Koning is geloofd dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Het koninklijk ambt van de Heere Jezus klinkt door in de volgende woorden: “Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid”. Wat is het vreselijk om een vijand te zijn van de Koning van dit Koninkrijk en wat hebben Gods kinderen een machtige Koning! Hun Koning heeft de wereld, de duivel, ja zelfs de dood overwonnen. Voor hen geldt dat zij een Koning hebben die Zijn almacht ten goede van hen aanwendt. Dat is geen weg van aardse rijkdom en eer. Soms mag Gods volk, uit genade, door Zijn regering en bescherming, over alles heen zien. Dat gezegende volk zal op de laatste dag uit de mond van deze Koning horen: “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld”.

 

Sprekersvragen

  1. De Koning van het Koninkrijk
    • Wie is de Koning?
    • Wat betekent het koninklijke ambt van de Koning?
  2. Leven in dienst van de Koning
    • Hoe kunnen we in afhankelijkheid van deze Koning leven?
    • Waarin kunnen we de regering van de Koning zien in het dagelijkse leven?