Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
14-10-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Gedeeld vertrouwen | Privacy voor christenen

Op deze kringavond, die op D.V. 14 oktober gehouden zal worden, zullen we stilstaan bij een uiterst actueel onderwerp: privacy. Allemaal van harte welkom!

Een van de klassieke grondrechten die in de Grondwet zijn opgenomen, is het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer”, stelt artikel 10. Meestal wordt dit grondrecht opgevat als het recht op privacy. In ons digitale tijdperk is dit onderwerp nog relevanter geworden. Bewust en onbewust delen we veel persoonlijke informatie, en dat is niet altijd zonder risico’s. Het is niet voor niets dat er steeds meer aandacht is voor zorgvuldigheid op dit gebied. Toch zijn hier in Bijbels licht kanttekeningen te maken. Want in hoeverre hebben wij eigenlijk recht op privacy? Kan de zorg om privacy ook doorschieten? Moet onze privé-kant niet even smetteloos en toonbaar zijn als onze publieke kant?

Verder hangt onze westerse beleving van privacy sterk samen met het individualisme. In een samenleving waar mensen als zelfstandige eenheden naast elkaar leven ontstaat, naast onverschilligheid, een soort verlegenheid in het tonen van belangstelling voor onbekenden. We zijn bang om iemands privacy aan te tasten en stappen daardoor minder snel af op medemensen in de knel. Hoe moeten christenen zich hierin opstellen? En is er in de gemeenschap van de kerk, juist een wij-organisatie bij uitstek, wel ruimte voor privacybelangen? Al met al, genoeg stof tot nadenken wat betreft dit onderwerp.

Sprekersvragen

Dit zijn de vragen die aan de spreker gesteld zijn:

  1. Wat zegt de Bijbel over privacy? In hoeverre hebben wij daar eigenlijk recht op?
  2. Hoe werd privacy in het verleden gezien, en hoe is dit veranderd? Wat zijn verschillen in het omgaan met privacy tussen Westerse en niet-Westerse culturen?
  3. Hoe verhoudt het gemeente-zijn zich tot het privacybelang van het individuele kerklid?
  4. In welke verhouding staat onze privacy tot de macht van grote techbedrijven als Google en Meta, en hoe moeten we daarmee omgaan?

Voorbereiding

  • Psalm 139