Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
15-10-2020
19:00 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


De zin van het aardse leven

We hopen deze avond samen een Bijbelstudie te doen over Prediker 3. Ben je geïnteresseerd? Meld je hier aan!

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.

Heeft ons (korte) aardse leven zin? Dit kan een grote persoonlijke worsteling zijn.  De psalmdichter zegt in psalm 89:48: ’’Waarom zoudt Gij aller mensen kinderen tevergeefs geschapen hebben?’’. De dichter beschrijft in deze psalm de kortstondigheid van het leven en komt vervolgens met de vraag of de Heere de mens niet tevergeefs geschapen heeft. Job en Jeremia vervloekten beide hun geboortedag vanwege de vele tegenslagen in hun leven. Salomo spreekt van ijdelheden der ijdelheden. Petrus zegt in zijn 1e zendbrief: ‘’Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam’’. Duidelijk is nu wel dat geld, goed en vergankelijk aards geluk niet ons doel is. Vanuit de Heilige Schrift komen we tenslotte uit bij het boek ‘’Prediker’’ van Salomo. Hij schreef dit boek (vermoedelijk) aan het einde van zijn leven. Deze ‘wijze’ koning viel in de zonden van afgoderij en (heidense) vrouwen. Toen hij aan het einde van zijn leven wederom genade ontving, schreef hij dit boek, vol wijsheid en levenslessen.

Jacoline van de Kieft hoopt hierover een (korte) inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij haar gesteld hebben:

  1. Wat is de plaats/context van dit hoofdstuk in het boek Prediker?
  2. Het hoofdstuk begint met “Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den Hemel heeft zijn tijd.’’ Wat betekent dit precies? Hoe gaan wij hier mee om wat betreft het maken van keuzes?
  3. Salomo geeft in vers 2-8 een lijst met tegenstellingen die aantonen dat het leven wisselvallig is. Wat bedoelt Salomo hier precies mee? 
  4. In vers 13 worden we opgeroepen te genieten van eten en drinken, en ons werk, omdat het een gave Gods is. Hoe kunnen wij genieten en dankbaar zijn? 
  5. Vers 14 zegt iets over de voorzienigheid Gods. Lees kanttekening 27 erbij. Lees vers 2-8 nog eens, en probeer te bedenken wat dit zegt over wie de Heere is. Houdt bij het bespreken Jakobus 1:13 in gedachten. 

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

  • Prediker 3, Job 3 & 21, Jeremia 20:7-18, Psalm 72, 73, 89 
  • Kersten, G.H. (1940/2013). Korte lessen over Kort begrip. Apeldoorn: de Banier 
  • Bijbel met kanttekeningen