Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
01-11-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Benedenzaal Huize Winterdijk

Categorieën


Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken | De plaats van muziek

Onderwerp

Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen het geloof. Al bij de uittocht uit Egypte werd er muziek gebruikt om God te loven. Denk hierbij aan het lied van Mozes na de doortocht door de Schelfzee, waar we aan het eind van het Bijbelgedeelte lezen: ”En Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een trommel in haar hand, en al de vrouwen gingen uit haar na, met trommels en met reien. Toen antwoordde Mirjam hunlieden: Zingt den HEERE, want Hij is hogelijk verheven, Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort” (Ex. 15:20-21). 

In het Nieuwe Testament wordt er ook gebruik gemaakt van muziek, bijvoorbeeld in Matthéüs 26:30, waar er na het houden van het avondmaal gezongen werd: “En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg”. 

Tegenwoordig horen we nog steeds veel muziek om ons heen. Muziek beïnvloedt ons gevoel. Maar muziek neemt ook een plaats binnen de godsdienst in om God er mee te loven en te eren. Zo doet de dichter van Psalm 150 de oproep: “Alles wat adem heeft, love den HEERE” (Ps. 150:6). In de muziek is ook veel over de geloofsleer te vinden. Het mensbeeld en het Godsbeeld komen daarin terug. Tijdens deze lezing hopen we na te denken over de plaats van muziek binnen het geloof en hoe muziek het geloof beïnvloedt. 

Sprekersvragen

  1. Welke plaats heeft de christelijke muziek in het geloof?
    • Wat is de functie van muziek tijdens een kerkdienst? 
    • Wat is de functie van muziek buiten de kerkdiensten om?
  2. Wat doet muziek met het geloof?
    • Welke relatie hebben de prediking en de muziek met elkaar? 
    • Wat doet muziek met onze geloofsbeleving?