Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
20-10-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Hoe kijk jij naar je reisgenoten? | Naastenliefde en vooroordelen

Deze kringavond zal op D.V. 18 november worden gehouden. Het is dit keer een speciale kringavond, want ouders zijn hierbij ook welkom! Nodig deze dus ook gerust uit, zo kunnen zij ook zien waar hun zoon of dochter al die avonden naartoe gaat. Deze avond hoopt Dhr. Visser samen met ons na te denken over het onderwerp naastenliefde en vooroordelen. Hieronder vind je een inleiding op dit thema.

Christus leert ons: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.’ Naastenliefde, de Bijbel staat er vol van. De Heere Jezus Zelf is ons hierin tot een groot voorbeeld. Hij veroordeelde niemand, maar gaf zelfs Zijn leven voor Zijn naaste. Hoe is dat bij jou? Ook Paulus besteedt in zijn brieven veel aandacht aan liefde tot de medemens. Naastenliefde is iets dat voortvloeit uit de liefde tot God, zoals dat ook in de Heidelbergse Catechismus beschreven wordt. Toch lijkt er wel een grens te zitten aan naastenliefde. De liefde tot God is belangrijker, zoals we kunnen lezen in Mattheüs 22: 37-39. Daar zegt Jezus zelf: ‘Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelven.’ 
Vooroordelen, het is iets wat in ieders hart leeft, bewust of onbewust. De één spreekt ze ook uit, bij de ander blijft het bij gedachten. Maar hoe snel beoordelen we niet iemand op wat we zien? Hoeveel belang hechten wij aan de eerste indruk? We kunnen van onszelf denken dat we goed voor onze naasten zorgen en een open houding hebben richting hen, ook als kerk/gemeente richting de buitenwereld. Maar wat doen we als er ineens een volslagen vreemde of een buitenlander, zonder hoed of met voor ons ongebruikelijke kleding de kerk binnenkomt? Voelt diegene dan de naastenliefde en de open houding die God ons gebiedt? En als we kijken naar bijvoorbeeld de vluchtelingen in ons land, worden zij door ons allemaal even liefdevol onthaald of maken ook wij daar onderscheid in? Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van, wellicht onbewuste en onbedoelde, vooroordelen. Gods gebod blijft echter wel staan! Wij moeten onze naasten liefhebben als onszelf. Hoe kijk jij naar je reisgenoten? 

Sprekersvragen

Dhr. W. Visser zal aan de hand van onderstaande vragen die wij hem gesteld hebben een lezing houden.

  1. In hoeverre mogen wij onderscheid maken tussen naastenliefde voor mensen die dichtbij ons staan en voor mensen verder van ons af? 
  2. Tot hoever moet naastenliefde gaan? Kun je jezelf teveel opofferen of moet je ook rekening houden met jezelf? 
  3. Wat kun je concreet doen om naastenliefde te tonen? 
  4. Hoe kun je omgaan met vooroordelen die je, wellicht onbewust en onbedoeld, kunt hebben tegenover je naasten? 
  5. Hoe kunnen we naastenliefde zien in het licht van HC vraag 86? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: