Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
20-10-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Levensworsteling: handenwringen of handenvouwen [Bijbelstudie Hábakuk]

Op de kringavond van D.V. 20 oktober hopen we samen na te denken over het Bijbelboek Hábakuk, een Bijbelboek met relevante vragen in een wereld van lijden. Pieter Kalisvaart zal hier eerst een korte inleiding over geven, daarna zullen we in groepjes Bijbelstudie houden. Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

„Al zou de vijgenboom niet bloeien…” Het zijn vertrouwde woorden uit het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Hábakuk. Hoewel Hábakuk tot de meer bekende kleine profeten hoort, wordt vaak vooral zijn derde en laatste hoofdstuk aangehaald. De ontwikkeling die zich bij de profeet voltrekt komt echter pas goed aan het licht als je zijn profetieën als geheel leest. 

De betekenis van Hábakuks naam is niet helemaal duidelijk, maar het zou „handen wringen” of „handen vouwen” kunnen betekenen. De vragen die Hábakuk aan God stelt zijn dan ook die van een aangevochten gelovige, iemand die handenwringend God aanbidt. Hábakuk verwondert zich over het feit dat God is zoals Hij is. Deze worsteling met de leiding van de Heere is een centraal thema in het boek Habakuk. In de profetieën die de profeet moet verkondigen wordt beschreven hoe de Chaldeeën zullen komen om Juda te straffen voor de zonde van de koning en het volk. Hábakuk begrijpt Gods weg niet. Hij ziet hoe de Chaldeeën hun van God ontvangen macht gebruiken om te moorden en te vernietigen. Hoe kan Zijn God, Die rechtvaardig en goed is en het kwade haat, een goddeloos volk gebruiken om een oordeel over Juda te voltrekken?

In een wereld waar onrecht en onderdrukking de overhand lijken te hebben, zijn de vragen van Hábakuk juist voor ons relevant. Natuurlijk, tegenover de eisen van Gods wet hebben alle volken Gods straffen verdiend, maar kunnen dan de afschuwelijke moordpartijen van sommige machten en machthebbers de goedkeuring van God wegdragen? Waarom lijkt Hij dikwijls een zwijgende Toeschouwer? En hoe rijmt dit met het geloof in God als de Straffer van het onrecht? 

Sprekersvragen

Pieter Kalisvaart zal aan de hand van de volgende vragen een inleiding houden:

  1. Wat is er bekend over de profeet Hábakuk? 
  2. Hoe waren de tijdsomstandigheden van Hábakuk? 
  3. In welke gedeelten kan het Bijbelboek worden onderscheiden? 
  4. Welke ontwikkeling maakt Hábakuk door gedurende de hoofdstukken?

Voorbereiding

We raden je aan om je ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 13 
  • Boston, T. (2014). Het kromme in het levenslot (19de editie). Uitgeverij en Boekhandel den Hertog B.V.  
  • Hoek, J. (2020, 17 november). Weerwoord: Waarom grijpt de almachtige God niet in?  RD.nl. 
  • Habakuk 1-3